06 46242339 han.degroot@hetnet.nl

Huisregels

Artikel 1. Onder kunstleenvoorschoten.nl gevestigd te Voorschoten wordt verstaan een organisatie, waarbij huurders tegen betaling van een maandelijks bedrag het recht verwerven:

  1. een of meer kunstwerken, waarover de kunstuitleen de beschikking heeft, tijdelijk in huur te ontvangen.
  2. een of meer kunstwerken, als juist bedoeld aan te kopen, alle op voorwaarden en condities als in dit reglement omschreven en tegen de waarden zoals door de kunstuitleen is vastgesteld.

Artikel 2. Aanmelding als huurder geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, waarbij men zich bekend en akkoord verklaart met de inhoud van de huisregels. (legitimatie is verplicht)

Artikel 3. Bij inschrijving kiest de toekomstige huurder voor één van de bestaande kunstwerken, met de daaraan verbonden huur en koopmogelijkheden. De particuliere huurder kan kiezen tussen een driemaandelijkse, een halfjaarlijkse of een jaarlijkse periode. Bedrijven en instellingen een half jaar of een jaar. Als de particuliere huurder in eerste instantie gekozen heeft voor een driemaandelijkse of een halfjaarlijkse periode en het kunstwerk langer wil huren kan deze verlengd worden tot maximaal één jaar.

Artikel 4. Afgifte van het kunstwerk vindt plaats na het invullen van het huurcontract door beide partijen. In het huurcontract staat beschreven naam van de kunstenaar, omschrijving van het kunstwerk, de verhuurperiode, het bedrag daaraan gekoppeld, naam huurder, klantnummer en de wijze van betaling.

Artikel 5. De huur gaat in per eerste van de maand. De huurder kan pas rechten ontleden aan de overeenkomst, nadat de eerste betaling heeft plaats gevonden.

Artikel 6. De huurder is gehouden het voor hem verschuldigde bedrag van de gehele periode in de eerste maand van de door hem gekozen huurperiode te betalen. Ook kan de betaling via incasso of automatische overschrijving geschieden.

Artikel 7. Aan het eind van de huurperiode moet de huurder beslissen of hij het kunstwerk koopt of omruilt voor een ander. De huurperiode van een kunstwerk kan ten hoogste één jaar zijn.

Artikel 8. Beëindiging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren in de laatste maand van de huurperiode met in achtneming van een opzegtermijn van één jaar. Bij geen bericht wordt de huurperiode stilzwijgend verlengd voor een jaar.

Artikel 9. De huurder dient het kunstwerk met de vereiste zorgvuldigheid te behandelen, het op te hangen onder goede condities (geen vochtige of te warme plaats) en niet bloot te stellen aan direct zonlicht. Hij is aansprakelijk voor schade aan het kunstwerk, vermissing (diefstal daaronder inbegrepen) en verloren gaan van het kunstwerk. De aansprakelijkheid behelst het bedrag van herstelkosten. Indien herstel niet mogelijk is, de vergoeding de waarde van het kunstwerk. De huurder dient de kunstuitleen in kennis te stellen van een gebeurtenis in dit artikel genoemd.

Artikel 10. De huurder is verplicht het kunstwerk onder zich te houden en niet uit te lenen of op andere manieren te gebruiken dan waartoe het kunstwerk is gehuurd; verfraaiïng van het interieur.

Artikel 11. De huurder is verplicht een maand van te voren de kunstuitleen in kennis te stellen van veranderde omstandigheden en de daaruit vloeiende adreswijziging.Alle brieven aan het laatst bekende adres van de huurder zijn rechtsgeldig.

Artikel 12.Indien de huurder in gebreke blijft bij de juiste nakoming van de huisregels, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die de kunstuitleen moet maken ten laste van de huurder.